Про посібник

Олександр Пономарів

Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240 с.

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.

Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Рецензенти:
д-р філол. наук І. Р. Вихованець, д-р філол. наук Н. І. Тоцька
Допущено Міністерством освіти і науки України
(Рішення Колегії Міністерства освіти України. Протокол № 3/4—18 від 24.02.99 р.)

Головна редакція літератури з гуманітарних наук

Головний редактор С. В. Головко

Редактор О. С. Баранівська

ISBN 966-06-0192-1
© Олександр Пономарів, 1999
© Іван Дзюба, передмова, 1999

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License